VIESTIKILLAN SÄÄNNÖT

Varsinais-Suomen Viestikilta ry:n säännöt 21.11.1988 /JKi rekisterino. 152.169

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä, lisätä jäsentensä ja kansalaisten maanpuolustustahtoa ja ola puolustusvoimissa tai siviilissä viesti- tai sähköteknillisissä tehtävissä palvelevien tai palvelleiden yhdyssiteenä, viestijoikoissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäjänä, vaikeuksiin joutuneiden viestiveteraanien ja jäsentensä tuksena, kehittää yhteistyötä muiden toimialueellaan toimivien maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä vaalia alueensa viestiperinteitä ja historiallisia muistoja.

Tarkoituksensa oteuttamiseksi kilta voi toimttaa ja julkaista alaansa koskevi painotuotteita, harjoittaa näyttelytoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, kurssi-, esitelmiä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis-, ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, ja elokuvatoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä kutakin vain yhdessä liikepaikassa, sekä järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia huvi- ja juhlatilaisuuksia. Kilta voi myydä muistoesineitä, vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Killan varsinaiseksi henkilöjäseneksi hallitus voi hyväksyä viestijoukoissa tai muissa puolustushaaroissa viesti- ja sähköteknillisissä tehtävissä palvelleen henkilön joka toimii tai on toiminut viestitehtävissä siviilissä. Killan hallitus voi hyväksyä yhteisöjäseneksi rekisteröidyt alueelliset tai toimipaikkakohtaiset paikallisosastot. Killan vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi sen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuuta.Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kiltahallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksessa päytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaa vahingoittaa kiltaa, hallitus voi erottaa killasta.

Killan toimielimet

Killan päättävänä elimenä on killan kokous ja toimeenpanevana killan hallitus

Killan kokous ja sen tehtävät

Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous. Äänestyksessä jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Killan kokouksen kutsuu koolle killan hallitus. Killan kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa. Killan kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Killan kokous kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai killan toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ilmoittamalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Killan kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään 1/10 killan jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Tässä tapauksessa esitys killan kokouksen koollekutsumisesta on osoitettava killan hallitukselle. Kokouskutsu on lähetettävä tällöin 30päivän kuluessa siitä, kun vaatimus killan kokouksen koollekutsumisesta on killan hallitukselle esitetty.

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

*Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.

*Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus.

*Esitetään kallituksen laatima killan toimintakertomus.

*Esitetään tilit ja tilintarkastajien (nyk.toiminnantarkastajan) niistä antama lausunto.

*Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

*Käsitellään jäsenten ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

*Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.

*Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus.

*Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

*Käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

*Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

*Valitaan killan edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kilta on jäsenenä.

*Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. (nyk. toiminnantarkastaja.)

*Käsitellään jäsenten ennen kuluvan vuoden syyskuun loppua hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Hallitus ja sen tehtävät

Killan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat.

10§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten pyytää. Hallitus on päätösvaltainen kun puhenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasa ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§

Hallituksen tehtävänä on:

*Johtaa killan toimintaa tarkoitusperien toteuttamiseksi.

*Edustaa kiltaa, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.

*Valmistella killan kokouksissa käsiteltävät asiat.

*Toimeenpanna killan kokouksen tekemät päätökset.

*Vastata killan varojen hoitamisesta.

*Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkansa ja palkkionsa talousarvion rajoissa.

*Päättää killan jäseneksiottamisesta ja jäsenten erottamisesta.

*Laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös.

*Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

*Hoitaa muut killan asiat.

Tilit ja nimenkirjoittaminen

12§

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä ennen tammikuun loppua toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa toiminnantarkastuskertomuksenta hallitukselle viimeistään kahden viikon kuluessa.

13§

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi hallituksen määräämän muun hallituksen jäsenen kanssa. Pankki-, posti-, yms. juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilönsä kirjoittamaan killan nimen siitä erikseen määräämällään tavalla.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

14§

Päätöksiin jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöen muutosehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

15§

Päätökseen joka tarkoittaa killan purkamista vaaditaan 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaa kuukaiden kulutta pidettävässä kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä. Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

16§

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan sen omaisuus luovutetaan killan jälkimmäisessä purkamiskokouksessa erikseen päättämiin maanpuolustustarkoituksiin.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita